HAAST DE SERIE

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassing – Geldigheid

(1) RUSHdieSERIE (hierna RdS genoemd) is een organisator van hpkreidl gmbh.
(2) Actuele wijzigingen van de AV worden gepubliceerd op het internet op www.the-rush.eu. Ze maken deel uit van het contract tussen de organisator en de deelnemer in de versie die geldig is op het moment van registratie.

§ 2 Voorwaarden voor deelname – Veiligheidsmaatregelen

(1) Alle gezonde personen mogen deelnemen. Personen jonger dan 18 jaar met toestemming van hun wettelijke voogd. Elke deelnemer draagt de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn/haar gezondheidstoestand.
(2) RdS kondigt organisatorische maatregelen aan de deelnemers aan voor de start van het evenement. De instructies van RdS en het daartoe aangewezen personeel moeten te allen tijde worden opgevolgd. Bij overtredingen die het goede verloop van het evenement kunnen verstoren of de veiligheid van de overige deelnemers in gevaar kunnen brengen, is RdS te allen tijde gerechtigd de betreffende persoon van het evenement uit te sluiten. Wettelijk bindende verklaringen kunnen alleen aan deelnemers worden gedaan door de groep personen die daartoe door RdS is gemachtigd.
(3) Alle informatie en specificaties in de uitnodiging tot inschrijving vormen een directe contractuele verplichting voor de deelnemer. Vorderingen van welke aard dan ook in verband met de overeenkomst of de door hpkreidl gmbh geleverde diensten moeten na afloop van het evenement binnen een maand na het contractueel overeengekomen einde van het evenement door de deelnemer tegen hpkreidl gmbh worden ingediend.

§ 3 Inschrijving – Bevestiging van inschrijving – Deelnamekosten – Betalingsvoorwaarden – Terugbetaling – Annulering

(1) Registratie kan online gebeuren op de homepage www.the-rush.eu via het overeenkomstige “webformulier”. De inschrijving is bindend voor de deelnemers. Nadat de registratie is voltooid, ontvangen de deelnemers hiervan eerst een bevestiging. Een bindend contract voor deelname aan het evenement komt pas tot stand na ontvangst van een uitdrukkelijke bevestiging van inschrijving, waarin ook de betaling van de deelnamekosten wordt bevestigd. Deze moet volledig worden betaald binnen 1 week na ontvangst van de registratiebevestiging. Als de deelnamekosten niet op tijd worden betaald, heeft RdS het recht zich terug te trekken uit het contract door de inschrijvingsbevestiging in te trekken. In dit geval wordt een vast onkostenbedrag van € 110,00 per deelnemer in rekening gebracht.

(2) De deelnamekosten variëren van evenement tot evenement. De exacte omvang van de diensten voor een lanceerlocatie is te vinden op www.the-rush.eu.

(3) Doorverwijzing:
Overschrijving naar hpkreidl gmbh
IBAN: AT38 3503 9000 4203 5741
Raiffeisenbank Neukirchen am Großvenediger
(4) Na ontvangst van de inschrijving en het deelnamebedrag stuurt RdS een inschrijvingsbevestiging naar de deelnemers. RdS behoudt zich het recht voor om een deelnemer op elk moment van het evenement uit te sluiten als de deelnemer bij de registratie onjuiste informatie over persoonlijke gegevens heeft verstrekt.
(5) Deelname is alleen overdraagbaar aan een derde partij in overeenstemming met RdS.
(6) Indien een geregistreerde deelnemer het evenement niet bijwoont of zijn/haar niet-deelname vooraf aan RdS kenbaar maakt, bestaat er geen recht op restitutie van de deelnamekosten.
(7) hpkreidl gmbh kan de deelnemer uitsluiten van het evenement/het contract met de deelnemer beëindigen indien:

  • hij/zij de regels en instructies (voor of tijdens het evenement) overtreedt,
  • hij/zij het evenement permanent verstoort of zichzelf of anderen in gevaar brengt,
  • hij/zij de instructies van de evenementleiding of het personeel niet opvolgt,
  • hij/zij zodanig in gebreke blijft dat onmiddellijke beëindiging van het contract gerechtvaardigd is.

Indien hpkreidl gmbh het contract met de deelnemer beëindigt, behoudt zij het recht op de deelnamekosten.
(8) RdS stelt een organisatorische limiet aan het aantal deelnemers. Inschrijvingen die de limiet overschrijden, worden niet geaccepteerd.

§ 4 Annulering van het evenement – afwezigheid

In het geval van annulering van het evenement door overmacht (bijv. slecht weer), het niet bijwonen of afbreken van het evenement om redenen waarvoor RdS niet verantwoordelijk is, heeft de deelnemer geen recht op restitutie/ evenredige terugbetaling van de deelnamekosten of op vergoeding van andere schade, zoals reis- of verblijfkosten.

§ 5 Disclaimer

(1) Schadeclaims van de deelnemer tegen RdS of de door RdS ingeschakelde derden voor de uitvoering van het evenement zijn uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond. Dit geldt niet als RdS, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten met opzet of grove nalatigheid hebben gehandeld of als de aansprakelijkheid dwingend is vanwege schade die aan RdS kan worden toegeschreven als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of de schending van essentiële contractuele verplichtingen.
(2) RdS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gezondheidsrisico’s van de deelnemer in verband met de deelname. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om vooraf zijn/haar gezondheidstoestand te controleren. Hij/zij is er verantwoordelijk voor dat de apparatuur in perfecte staat is in overeenstemming met de voorschriften.
(3) RdS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kostbaarheden, kledingstukken en uitrusting.
(4) RdS is niet aansprakelijk voor prestatieverminderingen die optreden omdat de deelnemer geheel of gedeeltelijk verhinderd is deel te nemen als gevolg van wettelijke voorschriften en/of officiële bevelen.
(5) Indien de deelnemer derden inschakelt, bijv. reddingsdiensten, zijn de gemaakte kosten voor rekening van de deelnemer of heeft RdS het recht de gemaakte kosten op de deelnemer te verhalen. Het wordt sterk aangeraden om in het buitenland een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten, inclusief helikopteroperaties en repatriëring.

§ 6 Gegevensverzameling en gebruik

(1) Door zich te registreren verklaart de deelnemer dat hij/zij ermee instemt dat de gegevens die in de registratie worden vermeld, worden geregistreerd voor plaatsingsdoeleinden en worden doorgegeven aan derden en voor publicatie op het internet.
(2) De persoonlijke gegevens die de deelnemer bij de registratie verstrekt, worden alleen opgeslagen en verwerkt om het evenement uit te voeren en te beheren. Dit geldt met name voor de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen. Door zich te registreren geeft de deelnemer toestemming voor het opslaan van gegevens voor dit doel.
(3) De deelnemer stemt ermee in dat de foto’s, filmopnamen en interviews die in verband met zijn/haar deelname aan het evenement zijn gemaakt, mogen worden verspreid en gepubliceerd in radio, televisie, gedrukte media, boeken, fotomechanische reproducties (films, videocassettes, enz.) zonder aanspraak te maken op vergoeding. Daarnaast gaat de deelnemer akkoord met het vrijgeven van zijn/haar persoonlijke gegevens voor het verzenden van foto’s van de deelnemer die door een bedrijf in opdracht van RdS worden gemaakt. De deelnemer verklaart hierbij echter niet tegelijkertijd dat hij/zij een dergelijke foto wil kopen.
(4) De deelnemer gaat akkoord met de publicatie van zijn/haar naam, voornaam in alle gedrukte media die relevant zijn voor het evenement (deelnemerslijst, etc.) en in alle elektronische media zoals het internet.
(5) De deelnemer kan schriftelijk of per e-mail bezwaar maken tegen de bekendmaking en publicatie van zijn/haar persoonsgegevens aan RdS.
(6) Door het verstrekken van het e-mailadres gaat de deelnemer ermee akkoord dat hpkreidl gmbh dit adres mag gebruiken om hem/haar informatie toe te sturen.
§ 7 Beperking
Vorderingen van de deelnemer jegens hpkreidl gmbh verjaren, ongeacht de rechtsgrond, een jaar na het contractueel overeengekomen einde van het evenement.

Organisator en organisatie:

hpkreidl gmbh
Trattenbach 30
5741 Neukirchen am Großvenediger
+43 664 / 143 20 10
hp@hpkreidl.at

This website uses cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that have been collected as part of your use of the Services.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.